Lượt xem: 1
Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017 và phát động phong trào thi đua năm 2018 xã Nam Hùng (Sáng 09/02/2018)

Được sự nhất trí của thường trực Đảng ủy, sáng ngày 09/02/2018 UBND xã Nam Hùng long trọng tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017 và phát động phong trào thi đua năm 2018. Về dự và chỉ  hội nghị có Đ/c Vũ Mạnh Khéo – Bí thư Đảng bộ xã, Đ/c Mai Thanh Sơn – HUV – PBT – CT HĐND xã, Đ/c Phạm Văn Nam – PBT – CT UBND xã, các đồng chí lãnh đạo HĐND – UBND xã, các đồng chí trong ban chấp hành Đảng ủy, các đồng chí trưởng các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ công chức xã, các đồng chí bí thư chi bộ, xóm trưởng, xóm phó, các đ/c nguyên bí thư chi bộ, nguyên xóm trưởng nhiệm kỳ 2015-2017, các ông, bà nguyên là cán bộ chủ chốt, nguyên cán bộ, công chức của xã đã nghỉ hưu qua các thời kỳ.

Thay mặt UBND xã, đ/c Mai Văn Tấn – TVĐU Phó Chủ tịch UBND xã lên trình bày báo cáo tổng kết phong trào thi đua khen thưởng năm 2017.

Báo cáo đã tóm tắt thành tích trong phong trào thi đua khen thưởng trong năm qua của toàn đảng, toàn quân và toàn dân trong xã. Đáng phấn khởi nhất là tình hình kinh tế - chính trị - xã hội xã nhà được ổn đinh, an ninh được giữ vững, công tác an sinh xã hội được các cấp các ngành quan tâm chăm lo và đảm bảo. Hoàn thành tốt chỉ tiêu giao quân năm 2017, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đạt được ở mức khá cao.

Đồng thời báo cáo cũng nêu được những thành tích nổi bật của các ngành, các đoàn thể chính trị xã hội trong xã đã đạt được và được các cơ quan cấp trên tặng thưởng giấy khen, bằng khen. Tuy nhiên cũng chỉ ra được một số tồn tại trong công tác thi đua khen thưởng cũng như trong quá trình chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế xã hội như: Còn một số vụ việc mất an ninh, giải tỏa hành lang an toàn giao thông chưa dứt điểm do ý thức của một số hộ dân chưa tốt, việc khen thưởng còn nể nang dàn trải.

          Nhân dịp tổng kết cuối năm Chủ tịch UBND xã đã tặng giấy khen cho 6 tập thể và 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2017 do Hội đồng thi đua khen thưởng xã  bình xét và đề nghị khen thưởng.

Tiếp theo chương trình của hội nghị đồng chí Phạm Văn Nam – PBT – CT UBND xã lên phát động phong trào thi đua năm 2018 và bế mạc hội nghị.

Năm 2018 là năm th 4 thc hin ngh quyết Ngh Quyết Đại hi Đại biu Đảng b xã ln th 28, nhim k 2015-2020, năm k nim 70 năm ngày Ch tch H Chí Minh ra li kêu gi thi đua ái quc ( 11/6/1948 – 11/6/2018).  §Ó n©ng cao chÊt l­îng c«ng t¸c tham m­u, tæ chøc c¸c phong trµo thi ®ua yªu n­íc hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô, hoµn thµnh c¸c chØ tiªu kinh tÕ - x· héi, quèc phßng, an ninh, ph¸t ®éng phong trµo thi ®ua thiÕt thùc víi chñ ®Ò: Ph¸t huy nh÷ng kÕt qu¶ ®· ®¹t ®­îc, thi ®ua lËp thµnh tÝch hoµn thµnh v­ît møc c¸c chØ tiªu, gãp phÇn thùc hiÖn th¾ng lîi nhiÖm vô KT-XH, ®¶m b¶o quèc phßng - an ninh n¨m 2018 ®ång chÝ nhÊn m¹nh c¸c nhiÖm vô träng t©m cÇn thùc hiÖn nh­:

Tiếp tc đổi mi c«ng t¸c thi đua khen thưởng theo hướng thiết thc, hiu qu gn vi vic thc hin Ch th s 05-CT/TW ngày 15/5/2016 ca B chính tr về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong c¸ch Hồ ChÝ Minh”. Phát động các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu KT-XH năm 2018; Tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp chủ yếu để tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thi hành công vụ, trong công tác phòng chống tham nhũng, tiết kiệm chống lãng phí.

TiÕp tôc thùc hiÖn chñ ®Ò "®ång thuËn cao - thi ®ua giái - vÒ ®Ých sím". §Èy m¹nh phong trµo thi ®ua yªu n­íc, kh¾c phôc khã kh¨n, thùc hiÖn ®ång bé c¸c gi¶i ph¸p t¹o chuyÓn biÕn m¹nh mÏ vÒ chÊt l­îng phong trµo thi ®ua, phÊn ®Êu hoµn thµnh xuÊt s¾c c¸c chØ tiªu kinh tÕ - x· héi n¨m 2018, thiÕt thùc chµo mõng kû niÖm c¸c ngµy lÔ lín cña d©n téc.

Phong trµo thi ®ua b¸m s¸t nhiÖm vô chÝnh trÞ, thùc hiÖn c¸c môc tiªu, nhiÖm vô ph¸t triÓn kinh tÕ - XH cña tõng ngµnh, tõng c¬ së, c¸c phong trµo thi ®ua ®­îc ph¸t ®éng vµ triÓn khai s©u réng, liªn tôc theo ®ît, theo chuyªn ®Ò víi h×nh thøc vµ néi dung phong phó, ®¶m b¶o thiÕt thùc vµ hiÖu qu¶, trong ®ã cÇn tiÕp tôc chó träng vµ n©ng cao chÊt l­îng phong trµo thi ®ua “C¶ n­íc chung søc x©y dùng n«ng th«n míi” do thñ t­íng chÝnh phñ ph¸t ®éng, träng t©m lµ tiÕp tôc ®Çu t­, n©ng cÊp c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh n«ng th«n míi trªn ®Þa bµn x·.

T¨ng c­êng sù ph«Ý hîp ph¸t huy vai trß cña mÆt trËn Tæ quèc vµ c¸c ®oµn thÓ chÝnh trÞ, tæ chøc chÝnh trÞ x· héi, tæ chøc x· héi trong viÖc vËn ®éng nh©n d©n tham gia c¸c phong trµo thi ®ua.

X©y dùng ch­¬ng tr×nh kÕ ho¹ch ph¸t hiÖn, båi d­ìng c¸c nh©n tè míi, ®iÓn h×nh trong phong trµo thi ®ua. §Èy m¹nh c«ng t¸c tuyªn truyÒn, phæ biÕn nh©n réng c¸c ®iÓn h×nh, nh÷ng tÊm g­¬ng cã thµnh tÝch tiªu biÓu, xuÊt s¾c trong c¸c lÜnh vùc c«ng t¸c.

TiÕp tôc ®æi míi vµ n©ng cao chÊt l­îng c«ng t¸c thi ®ua khen th­ëng, khen th­ëng trªn c¬ së ®¸nh gi¸ ®óng thµnh tÝch, ®óng tiªu chuÈn, ®¶m b¶o d©n chñ c«ng khai, tr¸nh khen trµn lan, nh÷ng tËp thÓ, c¸ nh©n thµnh tÝch ch­a tiªu biÓu, ch­a cã t¸c dông ®éng viªn, gi¸o dôc nªu g­¬ng, cÇn quan t©m khen th­ëng nh÷ng tËp thÓ nhá, c¸ nh©n cã thµnh tÝch ®ét xuÊt vµ ng­êi trùc tiÕp c«ng t¸c.

T¨ng c­êng c«ng t¸c kiÓm tra, thÈm ®Þnh hå s¬ ®Ò nghÞ khen th­ëng, ®Ò cao viÖc chÊp hµnh ph¸p luËt vÒ c«ng t¸c thi ®ua khen th­ëng. Chó träng båi d­ìng phÈm chÊt, n©ng cao tr¸ch nhiÖm vµ tr×nh ®é chuyªn m«n, nghiÖp vô cho ®éi ngò c¸n bé, c«ng chøc lµm c«ng t¸c thi ®ua, khen th­ëng nh»m ®¸p øng nhiÖm vô trong n¨m tiÕp theo.

Cuèi cïng lµ lêi chóc tèt ®Ñp cña ban tæ chøc héi nghÞ tíi toµn thÓ c¸c ®ång chÝ l·nh ®¹o, c¸n bé c«ng chøc x· n¨m míi søc kháe - an khang - thÞnh v­îng vµ gÆt h¸i ®­îc nhiÒu th¾ng lîi trong c«ng t¸c n¨m 2018.

Héi nghÞ kÕt thóc thµnh c«ng tèt ®Ñp./.

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 3
  • Trong tuần: 26
  • Tất cả: 1134

Cơ quan chủ quản: Xã Nam Hùng - Nam Trực
Địa chỉ: xã Nam Hùng - huyện Nam Trực- tỉnh Nam Định
Email: xanamhung.ntc@namdinh.gov.vn